Przedmiot projektuPrzedmiotem projektu grantowego jest udzielenie grantów przez Grantodawcę Grantobiorcom z obszaru Gmin Partnerskich na realizację projektów inwestycyjnych Grantobiorców, których celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE, gaz).

Grant

W ramach projektu grantowego grant będzie można uzyskać na projekty inwestycyjne Grantobiorców, polegające na wymianie źródła ciepła, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła lub ewentualnie paliwa gazowe. Inwestycje te nie będą obarczone wymogiem przeprowadzenia wcześniejszej termomodernizacji w sytuacji, kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej (zgodnie z kryterium "Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W" – wartość współczynnika nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 rok).

Świadectwo

Spełnienie wymogu będzie ustalone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę podczas naboru.
Projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotów, które należą do dwóch sektorów: publicznego oraz non-profit. Jego Liderem jest organizacja pozarządowa OTS WP - Grantodawca, Partnerami zaś Gminy. Odbiorcami ostatecznymi projektu (Grantobiorcami) są mieszkańcy (tj. osoby fizyczne ) z terenu ww. gmin partnerskich projektu, posiadających prawo dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (budynkami jednorodzinnymi zlokalizowanymi na terenie ww. gmin). Dzięki realizacji projektu będą oni w stanie obniżyć lokalną emisję pyłów zawieszonych i CO2, a także - w przypadku zastosowania PV - również znacząco zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Odbiorcy ostatecznie będą również pełnić funkcję operatora wytworzonej w ramach projektu infrastruktury instalacyjnej.