Rusza nabór wniosków dla gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej

Nabór nr 01/2020

Grantodawca: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy

Ogłasza nabór wniosków o grant w ramach projektu pn:

 „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”

Cała dokumentacja wraz z załącznikami, dotycząca ogłoszenia o konkursie, znajduje się na stronie

eko-cieplo.com

Cel i przedmiot projektu: Przedmiotem projektu grantowego jest udzielenie grantów przez Grantodawcę Grantobiorcom na realizację projektów Grantobiorców, których celem szczegółowym jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła, wsparte inwestycjami w OZE na obszarze Gmin: Gmina Kobierzyce, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Siechnice, Gmina Sobótka, Gmina Żórawina, Gmina Długołęka, Gmina Kąty Wrocławskie. Celem projektu zgodnie z SZOOP RPOWD 2014-2020 jest zwiększona efektywność energetyczna budynków mieszkalnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów na realizację projektów Grantobiorców, polegające na wymianie źródła ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie podlegać będą jedynie źródła wysokoemisyjne na paliwo stałe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe).

  • Limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż średnia wartość grantów udzielonych wszystkim Grantobiorcom nie będzie przekraczała 35 000,00 PLN. Maksymalna wartość grantu nie może przekroczyć limitów określonych dla danej kategorii technologii. Limity te zostaną określone w Regulaminie Konkursu na etapie ogłaszania naboru. Przy czym dopuszcza się zwiększenie limitu wartości grantu tylko dla tych projektów inwestycyjnych, których całkowite wydatki kwalifikowalne przekraczają wartość  41 176,47 PLN, (dla których wartość grantu wynosi 35 000,00 PLN) do poziomu, który zapewni, że średnia wartość grantów udzielonych Grantobiorcom na wszystkich obszarach Gmin łącznie nie będzie przekraczać 35 000 PLN. Oznacza to, że wartość 35 000 zł na grant, to średnia dla projektu grantowego – możliwe jest przyznanie grantu w niższej/wyższej kwocie, np. wymiana kilku kotłów na kotły gazowe w cenie 10 000 zł za sztukę, oraz kolejny grant o wartości np. 50 000 zł. Średnia w tym wypadku wynosi:  (10 000 + 50 000)/2 = 30 000,00 PLN. Środki na wypłatę grantu pochodzić będą z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis. Wkład własny Grantobiorcy – wnoszony jest przez Grantobiorcę w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych.

  • Katalog Grantobiorców  –  właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, położonych na terenie obszarów:  Gmina Kobierzyce, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Siechnice, Gmina Sobótka, Gmina Żórawina, Gmina Długołęka, Gmina Kąty Wrocławskie.
  • Lista wskaźników:

Wskaźniki produktu:

RODZAJ WSKAŹNIKA

NAZWA

JEDNOSTKA MIARY

Produktu

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

szt.

Produktu

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

szt.

Produktu

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

Produktu

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne

szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

RODZAJ WSKAŹNIKA

NAZWA

JEDNOSTKA MIARY

Uwagi

Rezultatu

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Tony równoważnika CO2

Obligatoryjny

Rezultatu

Roczny spadek emisji PM 10 

tony

Obligatoryjny

Rezultatu

Roczny spadek emisji PM 2,5

tony

Obligatoryjny

 

  • Kryteria wyboru Grantobiorców: Kwalifikowalność typu projektu, Kwalifikowalność Grantobiorcy, Złożenie projektu do odpowiedniego obszaru gminy, Adekwatność zapisów i spójność wewnętrzna projektu / poprawność złożonego wniosku, Zgoda na ponoszenie wyższych kosztów ogrzewania, które mogą wiązać się z wymianą źródła ciepła, Zakaz podwójnego finansowania, Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów, Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Okres realizacji projektu Grantobiorcy, Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu, Miejsce realizacji projektu, Ocena występowania publicznej /pomoc de minimis, Grantobiorca wybrał wszystkie wskaźniki obligatoryjne, Maksymalny limit Grantu, Limit kwotowy grantu na źródło ciepła, Sytuacja finansowa Grantobiorcy, Zachowanie trwałości, Zasadność i adekwatność wydatków, Poprawność doboru wskaźników, Plan realizacji inwestycji, Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W, Zgodność z RPO, Zgodność z uproszczonym audytem, Sieć ciepłownicza, Wymiana źródła ciepła oraz kryteria punktowe: Wpływ projektu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników Grantodawcy, Wskaźnik EU, Elementy termomodernizacyjne, Preferowany system grzewczy, Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), Element demonstracyjny, Gotowość do realizacji projektu.
  • Preferencje w postaci kryteriów punktowych określone są wyżej. Najbardziej preferowanymi źródłami będą źródła wykorzystujące OZE jako główne źródła ciepła, oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki. Preferencję uzyskają projekty, w których wprowadzono elementy termomodernizacyjne w budynku jednorodzinnym. Preferowane będą projekty, w których wskaźnik energii użytkowej budynku przed realizacją projektu jest najniższy. Preferencję uzyskają projekty, w ramach których zastosowana będzie technologia niepowodująca emisji pyłów PM 10 i PM 2,5. Preferowane będą projekty (kryterium Element demonstracyjny), w ramach których Grantobiorca wyraził zgodę na to, by w okresie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości projektu, dofinansowana instalacja wymiany źródła ciepła pełniła funkcję demonstracyjną.
  • Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu wymianę źródła ciepła z ew. dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, bądź do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku w celach mieszkaniowych, gdzie wymianie podlega źródło ciepła. Wydatki niemające bezpośredniego związku z ww. wydatkami (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej, wykończenie pomieszczeń) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do ich przeprowadzenia i bezpośrednio związane z projektem, np. przebudowa kotłowni, koszty przyłącza gazowego, miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego. Grantobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy grantowej do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji.
  • Wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania i Grantobiorca przed wypłatą grantu będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zgodzie na ich ponoszenie.
  • Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
  • Formę, termin oraz miejsce składania zgłoszeń / wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców szczegółowo określa Regulamin Konkursu dostępny na stronie eko-cieplo.com. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej do siedziby Grantodawcy lub siedzib Gmin, właściwych dla danego Grantobiorcy ze względu na lokalizację inwestycji oraz elektronicznej na skrzynkę mailową za pomocą systemu rejestracji na stronie eko-cieplo.com Grantobiorca zobligowany jest do wypełnienia dokumentacji konkursowej w wersji elektronicznej od 16-03-2020 r. do 31-03-2020 r., natomiast wygenerowane, wydrukowane i podpisane dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej do 14-04-2020 r.
  • Okres realizacji umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorcę, z uwzględnieniem wyznaczonego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność przez Grantodawcę mija 30 kwietnia 2022 r. przy czym termin ten może zostać wydłużony, po dokonaniu analizy wniosku o wydłużenie przez Grantodawcę.

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE SĄ NA STRONIE EKO-CIEPLO.COM

Wróć do poprzedniej strony